1029 Budapest Hidegkúti út 11.

Főoldal
Linkek
Autószerelő
Autoszerviz

Budenz József Gimnázium 12. osztály

Weblapkészítés tervezés. 

                                                              A Kormány…/2009. (…) Korm. rendelete

 

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet módosításáról

 

Az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

 

1. §

(1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (1)-(2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,
a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye  van;
b) a járműre külön jogszabályban meghatározott számú és elhelyezésű hatósági jelzés (rendszámtábla) van felszerelve;
c) amely a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel;
d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi;
e) amely megfelel a (9) és (10)  bekezdésben meghatározott feltételnek.

(2) A vezető, mielőtt a járművel a telephelyről (garázsból stb.) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), valamint a hatósági jelzések (rendszámtábla) meglétét, állapotát  – az adott körülmények között – ellenőrizni.”

(2) Az R. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hatósági jelzést (rendszámtáblát)  a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy az üzemben tartó által jogosulatlanul eltávolítani tilos.”

2. §

Az R. 7. §-ának és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jelzőőr és a polgárőr jelzései
7. § A jelzőőr vagy a polgárőr jelzőtárcsával vagy – feltartott, illetőleg vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett – piros fényű lámpával adott jelzésére meg kell állni.”

 
3. §

(1) Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A jelzőtáblákat – a (4)-(7) bekezdésben említett kivétellel – az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzőtáblát a bal oldalon, illetőleg az úttest felett megismételhetik. A jelzőtábla jelzése – a (4) és (5) bekezdésben említett kivétellel – a jelzőtáblával szemben közlekedő minden járműre vonatkozik.”

(2) Az R. 10. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:

 

„(7)A megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű jármű vagy járműszerelvény kíséretét – külön jogszabály alapján – ellátó járművön, kíséret közben elhelyezhető fényt kibocsátó vagy megvilágított jelzésű jelzőtábla. Az így elhelyezett jelzőtábla rendelkezésének a kísérő és kísért jármű (járműszerelvény) mellett történő elhaladás közben kell eleget tenni.

(8) A fény kibocsátására alkalmas jelzőtáblán a jelzőtábla fehér és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel is megjelenhetnek.

(9) A közúti jelzőtáblák az észlelést elősegítő sárga vagy fényvisszaverő sárga háttéren is elhelyezhetők.

(10) Az utasítást adó jelzőtáblán és a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblán, a kötelező legkisebb, illetve a megengedett legnagyobb sebességre utaló felirat a sebességet km/órában határozza meg.”

 

4. §

(1) Az R. 14. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák:]

 

„d) „Sebességkorlátozás” (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A tábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esőzésre (97/b. ábra) utaló kiegészítő jelzőtábla azt jelzi, hogy a sebesség korlátozás csak a megjelölt időjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítő tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás csak bizonyos járművekre (pl. tehergépkocsik) vonatkozik.”

(2) Az R. 14. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák:]

g) „Tehergépkocsival előzni tilos” (33. és 33/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel előzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpár, segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erővel vont jármű és kézikocsi előzésére, továbbá az úttest közepén levő vágányon haladó villamos előzésére; ha a jelzőtáblán számérték is megjelenik (33/a. ábra), az előzés tilalma csak az ezt az értéket meghaladó a megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre vonatkozik.

 


                                                             33/a. ábra”

 

 (3) Az R. 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdés c)-g) pontjában említett jelzőtábla hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződés kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy a (7) bekezdésben említett jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja. A vasúti átjáró előtt a 90., 91., 92. vagy 95. ábra szerinti veszélyt jelző táblával együtt elhelyezett az (1) bekezdés d) pontjában említett jelzőtábla hatálya a vasúti átjáró kezdetéig tart.”

(4) Az R. 14. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(9) Ha az (1) bekezdés a)-d), f)-g), z/1. és z/2. pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.”

(5) Az R. 14. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az (1) bekezdés n)-t) és z/2. pontjában említett jelzőtáblánál a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló járművel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden  járműnek  haladéktalanul el kell hagyni.”

(6) Az R. 14. §-ának (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Ha az (1) bekezdés n) pontjában említett jelzőtábla alatt „Kivéve engedéllyel”, „Kivéve taxi”, illetőleg „Kivéve.....(tömegközlekedési vállalat)” feliratú kiegészítő tábla van, az útra engedéllyel rendelkező vagy a kiegészítő táblán feltüntetett járművel, továbbá kerékpárral és konflissal szabad behajtani. Az engedélyt az út kezelője adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére. A (12) bekezdésben meghatározott behajtási tilalom alól az út kezelője felmentést adhat.”

(7) Az R. 14. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) Ha a „Korlátozott forgalmú övezet” jelzőtáblát (53/c. ábra) a „Lakott terület kezdete” jelzőtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre kiterjed.”

 

      
5. §

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése a következő z/6. ponttal egészül ki.
       
[A veszélyt jelző táblák:]

„z/6. „Torlódás” (95/f ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott járművek;

95/f. ábra”

 

6. §

 

(1) Az R. 17. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:]
                                                                                
„e) „Várakozóhely” (110. ábra); a tábla a járművek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a várakozó helyen kötelező elhelyezkedés módját (pl. a jobboldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), illetőleg azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos járművek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. és 112/d.ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 115. ábra és 115/a. ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenőrző óra van, kiegészítő tábla (113. ábra) jelezheti azt az időszakot, amelyben a várakozást ellenőrző óra (parkométer) vagy jegykiadó automata működtetése kötelező, vagy a kiegészítő tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott időtartamig és a 41. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítő tábla (115. ábra) vagy külön jelzőtábla (115/a. ábra) jelezheti;

 


                                                           112/d. ábra”

(2) Az R. 17. §-ának (1) bekezdése a következő d/2. ponttal egészül ki:

[A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:]

„d/2. „Magánút” (109/b. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az út a közforgalom elől el van zárva.


                                                           109/b. ábra”

(3) Az R. 17. §-ának (1) bekezdése a következő v/1. ponttal egészül ki:

[A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:]

„v/1. „Útirány előjelző tábla” (139/a – 139/b. ábra); a tábla autópályán és autóúton azt jelzi, hogy a megjelölt helységek a következő útkereszteződésnél melyik irányban érhetők el;


                                     139/a. ábra                     139/b. ábra”

(4) Az R. 17. §-ának (1) bekezdése a következő y/1. ponttal egészül ki:

[A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:]

„y/1. „Útvonal megerősítő tábla” (145/a. ábra); a tábla autópályán és autóúton az út számát, illetőleg azt jelzi, hogy az út hova vezet, továbbá az útcsatlakozások távolságát is jelezheti;


145/a. ábra”

                                               
7. §

Az R. 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az úttest vagy egy részének lezárása miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozásnál alkalmazott – az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott – sárga színű útburkolati jel kiegészíthető vagy helyettesíthető: 

burkolati jelzőtestekkel.”

8. §

Az R. 20. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) „Gyermekszállítás” (160/a. ábra), az iskolabusz elején és hátulján elhelyezett tábla az álló jármű környezetében kíséret nélküli gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Az így megjelölt, az úttesten álló iskolabuszt – a gyermekek be-és kiszállásának időtartamában – kikerülni vagy az iskolabusz mellett elhaladni tilos.”

 

9. §

(1) Az R. 26. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
    
[Az egyes járművekkel  legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni:]

     „a) személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival


 

 - autópályán

 130 km/óra,

 

 - autóúton

 110 km/óra,

 

 - lakott területen kívül egyéb úton

 90 km/óra,

 

 - lakott területen

 50 km/óra,”

(2) Az R. 26. §-ának (1) bekezdése a következő d/2) és d/3) ponttal egészül ki:

[Az egyes járművekkel legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni:]

„d/2) a kerékpárúton közlekedő járművel                                                   30 km/óra,

d/3) a gyalog-és kerékpárúton közlekedő járművel                                  20 km/óra,”

(3) Az R. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzőtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni.”

              
10. §

Az R. 31. §-a (5) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  
[Elsőbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik:]

„b) jobbra bekanyarodó járművel a kerékpársávon vagy az úttest mellett levő, attól jobbra eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos részére,
c) balra bekanyarodó járművel
- az úttesten szemből érkező és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármű,
- az úttest mellett levő, attól balra eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos
részére.”

 

11. §

(1) Az R. 36. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára kettőnél több forgalmi sáv van, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. Az ilyen úttesten azonban a második forgalmi sávban – a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával – bármely gépjárművel szabad közlekedni; a harmadik és további (belső) forgalmi sávokra – a balra bekanyarodás esetét kivéve – ráhajtani csak személygépkocsival és motorkerékpárral szabad.”

 (2) Az R. 36. §-ának (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Azon az úton, amelynek menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a körforgalmú útra történő bekanyarodást
a) a besorolás rendjét jelző tábla és  az útburkolati jelek jelzéseinek megfelelően kell végrehajtani;
b) a jobboldali szélső forgalmi sávból kell végrehajtani, amennyiben a járművezető a bekanyarodás helyét követő első bekanyarodási lehetőségnél kívánja a körforgalmú utat elhagyni.

(11) A párhuzamos közlekedésre alkalmas körforgalmú úton – ha jelzőtábla és útburkolati jel jelzéseiből más nem következik – a párhuzamos közlekedés szabályait kell alkalmazni. A körforgalmú útra bekanyarodni szándékozó járművek egyenként történő tovább haladását – ha a körforgalmú út forgalmi sávjain összefüggő járműoszlopok alakultak ki – a körforgalmú úton közlekedő járműveknek lassítással, szükség esetén megállással is segítenie kell.  ”

(3) Az R. 36. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Ha a forgalom sűrűsége folytán a forgalmi sávokban összefüggő álló járműoszlopok alakultak ki és megfelelő oldaltávolság áll rendelkezésre, fokozott óvatossággal, a többi közlekedő veszélyeztetése nélkül – a járművek forgalmát irányító fényjelző készülék piros fényjelzésének időtartamában a külső (jobb szélső) forgalmi sávban álló járművek mellett – a forgalmi sáv jobb oldalán a kerékpár és a segédmotoros kerékpár előre haladhat a továbbhaladásra történő felkészülés céljából.”

12. §

 

Az R. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Autópálya és autóút úttestjén – a forgalmi okból szükséges megállást kivéve – megállni tilos. Tilos a leállósávon megállni vagy várakozni, kivéve ha:
a) műszaki meghibásodás miatt a jármű továbbhaladásra képtelen;
b) a jármű a forgalmat ellenőrzi;
c) a jármű útfenntartást, úttisztítást végez;
d) a jármű a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását végzi;
e) a jármű a megkülönböztető jelzést adó berendezését működtetik.
A leállósávon – ha a közúti jelzésekből más nem következik – csak a b)- e) pontban meghatározott járművek és a forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek közé besorolni kívánó járművek haladhatnak. A leállósávon álló a forgalmat ellenőrző járművet úgy kell elhelyezni, hogy az kellő távolságból észlelhető legyen. A leállósáv igénybevételére jogosultaknak a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyniuk a leállósávot.”

 

13. §

Az R. 39. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.”

14. §

Az R. 39/A. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 [Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:]

„b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 2500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, a két- és háromkerekű motorkerékpár és ezekhez kapcsolt pótkocsi, a két-és háromkerekű segédmotoros kerékpár, a mopedautó, az állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda és onnan áruszállítást végző, legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,”

 

15. §

Az R. 42. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban – egymás mellett haladó – hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.”

 

16. §

 

 (1) Az R. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(2) Azt a helyet ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van,
a jármű vezetőjének  csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a gyalogos átkelőhelyet csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművét a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudja állítani és amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni. A gyalogosok a gyalogos átkelőhelyen nem léphetnek váratlanul, közvetlenül a közeledő jármű elé.”

(2) Az R. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(4) A vezetőnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten

a) villamos megállóhelynél levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között áthaladó gyalogosok, a menetrend szerint közlekedő járművek megállóhelye közelében közlekedő gyalogosok, az iskolabuszra felszálló és arról leszálló gyermekek, továbbá
b) egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetően nem képes személyek
biztonságának a megóvására.”

 

17. §

Az R. 48. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni. A gyermekbiztonsági rendszert az üléshez tartozó biztonsági övhöz vagy ennek bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell. A gépkocsi első üléséhez – a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban – a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.”

 

                                                              18. §

(1) Az R. 54. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, vagy – ha a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik és az úttest széle erre alkalmas – szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.”

(2) Az R. 54. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kerékpáron 18. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.”

(3) Az R. 54. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az (1) és (3) bekezdésben, a (4) bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)-f) pontjában foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni, valamint b) a kétkerekűsegédmotoros kerékpáron utast szállítani, c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem szabad.”

 

19. §
        
 Az R. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője – az üzemben tartó értesítése mellett és költségére – elszállítással eltávolíthatja azt a járművet, amely

a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítő táblával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá eső területen szabálytalanul várakozik,
b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)-(3) és (5), valamint a (8) bekezdésének b) pontjában, illetőleg c) pontjában meghatározott megállási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,
c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,
d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott jelzőtáblával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik,
e) kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton várakozik.
A jármű elszállításáról a közterület felügyeletnek, illetve az út kezelőjének a rendőrséget is értesítenie kell.”

(2) Az R. 59. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 30 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.”

 

                                                         
                                                               20. §

(1) Az R. 1. számú függelék II. fejezetének j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:]

„j) Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e járműkategóriába sorolt kétkerekű oldalkocsi nélküli, L4e járműkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkező, továbbá L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motoros tricikli.

k) Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű.”

 (2) Az R. 1. számú függelék II. fejezetének r) és  r/1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:]

„r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába soroltháromkerekű és L6e járműkategóriába sorolt négykerekű jármű.

r/1) Kerékpár: olyan legfeljebb négykerekű kerekű jármű, amelyet emberi erő, illetőleg legfeljebb 300 W teljesítményű motor hajt. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó két személy is szállítható erre alkalmas ülésen, illetve kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.”

(3) Az R. 1. számú függelék II. fejezetének y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:]

„y) Iskolabusz: kizárólagóvodás gyermek, közoktatási intézmény tanulója szállítására rendszeresített, nem menetrend szerint közlekedő autóbusz.”

 

(4) Az R. 1. számú függelék II. fejezete a következő r/1) és r/2) ponttal egészül ki:

[A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:]

     „r/1) Quad: a külön jogszabályban

      amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében   szokásos kezelőszervekkel  van felszerelve.

r/2) Mopedautó: a külön jogszabályban L6e járműkategóriába sorolt négykerekű segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterű, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.”

 

21. §

Az R. 2. számú függeléke a következő zs/5) ponttal egészül ki:

[Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák:]

„zs/5) „Közúti forgalom ellenőrzése” (36. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a „Közúti forgalom ellenőrzésének vége” (37. ábra) jelzőtábláig, elektronikus eszközökkel szakaszos sebesség ellenőrzést végeznek.

                                                        36. ábra

                                                

37. ábra”

 

 

22. §

Ez a rendelet 2009. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2009. szeptember 2-án hatályát veszti.


 Vissza a főoldalra!

Vissza

Kocsi Autószerelő Kft. Márkafüggetlen autójavító. Autószerelés vizsgáztatás Budapesten

Autó műszaki vizsga!

Régi suzuki swift klub, GTI, suzuki

Kocsi Könyvelő Iroda, könyvelés, adótanácsadás, cégalapítás